SĀKUMS
DIEVKALPOJUMI
KALENDĀRS
PASĀKUMI
NOZARES
     Jauniešu nozare
     Diakonija
     Svētdienas skola
     Draudzes koris
     Anonīmie alkoholiķi
     Laulāto kurss
VĒSTURE
FOTO ALBUMS
RAKSTI
MĒS TICAM
AIZLŪGUMI
KONTAKTI

Vai tas nav dīvaini, ka mēs visu laiku baidāmies no Kristus – kaut arī nekad – nedz debesīs, nedz virs zemes – nav bijis neviens, kas būtu mīlošāks, atvērtāks un maigāks – gan vārdos, gan darbos, gan attieksmē – un īpaši jau pret sirdīm, kas nelaimīgas, bēdīgas un nospiestas. /M.Luters/


Jelgavas prāvesta iecirknis
Koordinatore Māra Pole
Kr. Barona iela 1a, Dobele, LV-3701
Tālr. Diakonijas centrā 63721454 
(piektd. no 15.00-18.00)
Mob.tālr. 26381359

LELB Diakonija

LELB Diakonijas centrs

Daugavgrīvas 1, Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.  +371 67466045
Fakss +371 67466045
E-pasts: diakonija@diakonija.lv

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Roku rokā"

Adrese: Līksnas 13-1, Rīga LV-1003
Talr./fakss: +371 7241965
E-pasts: dcib@apollo.lv
Darba laiks:
Pirmd. – Cet. - 12.00-20.00
Piektd. - 12.00-18.00

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Sirdsgaisma"

Adrese: Ziepju iela 13
Rīga, LV1004
Telefons 67704831

vadītājs Jānis Broks
Darba laiks: darba dienās 12.00-20.00

Diakonija

Jēdziens „diakonija” cēlies no grieķu valodas vārda „diakonia”, burtiskā tulkojumā „kalpošana” - tas nozīmē kristīga palīdzība, atbalsts, mierinājums, kristīgs sociālais darbs, vērsts uz cilvēkiem slimībās, grūtībās, krīzēs. 

Mūsdienās diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Tas ir no Dieva saņemts aicinājums kalpot - kalpot ne vien savas draudzes locekļiem, bet arī visiem citiem līdzcilvēkiem.

Lai arī jēdziens „kalpošana” mūsdienu cilvēkam ir neparasts un arī neierasts, tomēr tas ir ļoti būtisks kristietības pamatjēdziens. Ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē, jo īpaši - ko tas nozīmē katra cilvēka dzīvē, kurš izšķīries par ticību Kristum. Diakonija ir Evaņģēlija apliecināšana rūpēs par tuvāko, ietverot arī Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā, proti, rūpes par garu, dvēseli un miesu. Tāpēc diakonija ietver garīgo aprūpi, dvēseles aprūpi un kalpošanu miesas vajadzībām. Īpašs Baznīcas diakonālais uzdevums ir no jauna apliecināt izpratni par cilvēku kā Dieva radību un no tā izrietošo attieksmi pret viņu.

Baznīcas diakoniju īsteno draudzes, diakonija ir katras draudzes dzīves sastāvdaļa. Savstarpējā kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā. Draudzes ir Dieva aicinātas, tās cenšas dzīvot saskaņā ar mīlestības bausli, tādēļ būtiski ir saredzēt, ka likstas un grūtības, kas skārušas daļu draudzes, attiecas uz visu draudzi kopumā. Tādējādi diakoniskā aprūpe kļūst par veidu, kā izteikt mīlestības sadraudzību Kristū. Diakonijas darbs draudzē nozīmē ne vien dažādu pasākumu organizēšanu, bet gan fundamentālu attieksmi un dzīvesveidu, kas ietekmē draudzi kā lūgšanās, tā arī darbos.

Diakonijas darbību var iedalīt četrās jomās:

  1. Praktiskās palīdzības centrā ir cilvēks un viņa dzīves materiālie un sociālie apstākļi (uzturs, apģērbs, mājvieta utt.).
  2. Saskarsme un sadraudzība apmierina cilvēka kā sociālas būtnes vajadzību pēc citu cilvēku klātbūtnes un attiecībām.
  3. Garīgā aprūpe palīdz veidot cilvēka attiecības ar Dievu, sevi pašu un savu tuvāko.
  4. Veselības un aprūpes darbs ir palīdzība fiziski un/vai garīgi slimiem cilvēkiem, viņu piederīgajiem.

Šodien viens no diakonijas svarīgākajiem uzdevumiem ir nepazaudēt diakonijas pamatbūtību, kas balstīta kristietībā, lai nepārvērstos par vienkāršu sociālo aprūpi. Šīs atšķirības izpaužas niansēs - kristīgā attieksmē pret cilvēku, sarunā ar viņu. Visi LELB Diakonijas centra darbinieki iziet speciālu apmācību kursu, kur izzina diakoniskās kalpošanas ceļu atbilstoši kristīgām vērtībām. Lai īstenotu nospraustos mērķus, diakonija sadarbojas ar valstiskām un nevalstiskām institūcijām un organizācijām gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

Diakonija viennozīmīgi ir kopības sajūta. Tuvākā pleca izjūta - tie ir diakonijas atslēgas vārdi. Nereti tieši caur sociālo problēmu risināšanu cilvēks atrod ceļu pie Dieva. Tēlaini izsakoties, var sacīt, ka diakonija ir tilts no tirgus laukuma uz Baznīcu jeb Dieva iepazīšanu. Bet kalpot Dievam visplašākajā nozīmē dzīvot kristīgu dzīvi, ļaut ticībai izstaroties caur mūsu vārdiem, darbiem, attieksmi, attiecībām, ļaujot Dievam mūs mainīt, pārvērst un ienākt visā mūsu dzīvē.

www.diakonija.lvDiakonijas Centrs
Daugavgrīvas 1, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālr.  +371 7466045
Fakss +371 7466047
E-pasts: diakonija@mailbox.riga.lv

Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »